ຕົວເລກສອງຕົວແມ່ນ 36 ຫຼາຍກ່ວາຕົວເລກທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍການຫັນຕົວເລກ. ຖ້າຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເລກສິບແລະເລກ ໜ່ວຍ ແມ່ນ 4, ຕົວເລກແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ຕົວເລກສອງຕົວເລກແມ່ນ xy,

ໃນລະບົບຫນ່ວຍ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນແມ່ນຕົວແທນເປັນ 10x + y

ດີ, ອີງຕາມ ຄຳ ຖາມ, ມັນແມ່ນ 36 ກວ່າ ຈຳ ນວນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການປ່ຽນເລກ ໝາຍ - ດັ່ງນັ້ນໃນທີ່ນີ້ພວກເຮົາປະໂຫຍກໃນພາສາທາງຄະນິດສາດ.

(10x + y) = 36 + (10y + x) {10y + x ແມ່ນການປີ້ນກັນຂອງຕົວເລກ} →ສົມຜົນ 1

ຍັງ x - y = 4 → Eq. ທີ 2

ດຽວນີ້ແກ້ໄຂສອງສົມຜົນຂ້າງເທິງນີ້→

x - y = 4

ເຊັ່ນ x> y, ສະນັ້ນ x ສາມາດເປັນ 5, 6, 7, 8, 9 ແລະ y ສາມາດເປັນ 1, 2, 3, 4, 5.

ເພາະສະນັ້ນຕົວເລກສອງຕົວສາມາດເປັນ 51, 62, 73, 84, 95


ຕອບ 2:

ອອກຈາກ

0u90 \leq u \leq 9

ເປັນຫົວ ໜ່ວຍ ແລະ

0t90 \leq t \leq 9

ເປັນສ່ວນສິບ

"ຕົວເລກສອງຕົວແມ່ນ 36 ຫຼາຍກ່ວາຕົວເລກທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍການຫັນຕົວເລກ" ຜົນໄດ້ຮັບໃນ:

36=(10t+u)(10u+t)36 = (10t + u) - (10u + t)

=9(tu)= 9 (t-u)

    (tu)=369=4\iff \boxed{(t-u) = \frac{36}{9} = 4}

ຈາກນັ້ນພາກສ່ວນທີສອງຂອງ ຄຳ ຖາມກໍ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ສະຫຼຸບ: ວິທີແກ້ໄຂບໍ່ແມ່ນເອກະລັກສະເພາະ

tt

ແລະ

uu

ພໍໃຈ

t=u+4t = u + 4

,

0u90 \leq u \leq 9

,

0t90 \leq t \leq 9

ຈະຕອບສະ ໜອງ ຕາມກົດລະບຽບ:

40=04+3640 = 04 + 36

(ແກ້ໄຂ: ສຳ ລັບຂ້ອຍນີ້ແມ່ນທາງອອກທີ່ຖືກຕ້ອງ:

4040

ແມ່ນຕົວເລກສອງຕົວເລກ, ແລະປີ້ນກັບກັນຂອງຕົວເລກຂອງມັນໃຫ້

04=404 = 4

(ສຸດທ້າຍບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເປັນຕົວເລກສອງຕົວ ສຳ ລັບ ຄຳ ຖາມ.)

51=15+3651 = 15 + 36

62=26+3662 = 26 + 36

73=37+3673 = 37 + 36

84=48+3684 = 48 + 36

95=59+3695 = 59 + 36

ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຄວາມສະເຫມີພາບຍັງຄົງຢູ່ໃນທຸກໆເວລາ: ແຕ່ລະສົມຜົນສາມາດໄດ້ຮັບໂດຍການເພີ່ມ

1111

ທັງສອງດ້ານ, ເຊັ່ນ: ເພີ່ມ

11

ເຖິງ

dd

ແລະ

11

ເຖິງ

uu

onbothsidesandkeepingthe36asis. on both sides and keeping the 36 as is.


ຕອບ 3:

ອອກຈາກ

[ເລກຄະນິດສາດ] 0 \ leq u \ leq 9 [/ ຄະນິດສາດ]

ເປັນຫົວ ໜ່ວຍ ແລະ

[ເລກຄະນິດສາດ] 0 \ leq t \ leq 9 [/ ເລກຄະນິດສາດ]

ເປັນສ່ວນສິບ

"ຕົວເລກສອງຕົວແມ່ນ 36 ຫຼາຍກ່ວາຕົວເລກທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍການຫັນຕົວເລກ" ຜົນໄດ້ຮັບໃນ:

[ເລກຄະນິດສາດ] 36 = (10t + u) - (10u + t) [/ ຄະນິດສາດ]

[ເລກຄະນິດສາດ = 9 (tu) [/ ຄະນິດສາດ]

[ເລກຄະນິດສາດ] \ iff \ boxed {(tu) = \ frac {36} {9} = 4} [/ ເລກຄະນິດສາດ]

ຈາກນັ້ນພາກສ່ວນທີສອງຂອງ ຄຳ ຖາມກໍ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ສະຫຼຸບ: ວິທີແກ້ໄຂບໍ່ແມ່ນເອກະລັກສະເພາະ

[ເລກຄະນິດສາດ] t [/ ເລກຄະນິດສາດ]

ແລະ

[ເລກຄະນິດສາດ] u [/ ເລກຄະນິດສາດ]

ພໍໃຈ

[ເລກຄະນິດສາດ] t = u + 4 [/ ຄະນິດສາດ]

,

[ເລກຄະນິດສາດ] 0 \ leq u \ leq 9 [/ ຄະນິດສາດ]

,

[ເລກຄະນິດສາດ] 0 \ leq t \ leq 9 [/ ຄະນິດສາດ]

ຈະຕອບສະ ໜອງ ຕາມກົດລະບຽບ:

[ເລກຄະນິດສາດ] 40 = 04 + 36 [/ ຄະນິດສາດ]

(ແກ້ໄຂ: ສຳ ລັບຂ້ອຍນີ້ແມ່ນທາງອອກທີ່ຖືກຕ້ອງ:

[ເລກຄະນິດສາດ] 40 [/ ຄະນິດສາດ]

ແມ່ນຕົວເລກສອງຕົວເລກ, ແລະປີ້ນກັບກັນຂອງຕົວເລກຂອງມັນໃຫ້

[ເລກຄະນິດສາດ] 04 = 4 [/ ຄະນິດສາດ]

(ສຸດທ້າຍບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເປັນຕົວເລກສອງຕົວ ສຳ ລັບ ຄຳ ຖາມ.)

[ເລກຄະນິດສາດ 51 = 15 + 36 [/ ຄະນິດສາດ]

[ເລກຄະນິດສາດ 62 = 26 + 36 [/ ຄະນິດສາດ]

[ເລກຄະນິດສາດ 73 = 37 + 36 [/ ຄະນິດສາດ]

[ເລກຄະນິດສາດ] 84 = 48 + 36 [/ ຄະນິດສາດ]

[ເລກຄະນິດສາດ 95 = 59 + 36 [/ ຄະນິດສາດ]

ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຄວາມສະເຫມີພາບຍັງຄົງຢູ່ໃນທຸກໆເວລາ: ແຕ່ລະສົມຜົນສາມາດໄດ້ຮັບໂດຍການເພີ່ມ

[ເລກຄະນິດສາດ] 11 [/ ເລກຄະນິດສາດ]

ທັງສອງດ້ານ, ເຊັ່ນ: ເພີ່ມ

[ເລກຄະນິດສາດ] 1 [/ ຄະນິດສາດ]

ເຖິງ

[ເລກຄະນິດສາດ] ງ [/ ຄະນິດສາດ]

ແລະ

[ເລກຄະນິດສາດ] 1 [/ ຄະນິດສາດ]

ເຖິງ

[ເລກຄະນິດສາດ] u [/ ເລກຄະນິດສາດ]

ທັງສອງດ້ານແລະຮັກສາ [ຄະນິດສາດ] 36 [/ ຄະນິດສາດ] ຄືກັນກັບ.